Veckodagar

   För 324 av breven i Brev från J.R.R. Tolkien anges — av Tolkien själv eller av utgivarna — ett bestämt datum, och det är ju då enkelt att sortera dem på veckodagar. För ytterligare 7 brev anges ett datumspann kortare än en vecka; till exempel daterade Tolkien brev 43 till 6-8 mars 1943. Om man i sådana fall statistiskt delar upp brevet jämnt på de berörda dagarna (så att exempelvis brev 43 blir ⅓ brev på torsdag, ⅓ på fredag och ⅓ på lördag) kan man alltså sortera 331 brev på veckodagar. Diagrammets vänstra ordinata anger antalet brev, högra ordinatan anger andelen i procent.
Antal brev per veckodag

   Det är inte lika många brev på varje dag i veckan. Fördelningen visar en puckel med kulmen på torsdag, och jämte den en sekundär kulmen på söndag. Men då är det brev från alla år och tider som summerats. En mer komplex bild får man genom att gruppera breven efter om de daterats under lästerminer, mellan lästerminer eller ’annars’. (Den sistnämnda gruppen består av tre brev Tolkien skrev som militär och 126 brev han skrev efter pensioneringen — jag tyckte de tre breven utgjorde en för liten grupp för att behandlas för sig.) Veckomönstren visade sig vara tydligt olika för de tre grupperna:
Veckotyper under och mellan terminer och annars

   Under ’annarstiden’, när Tolkien åtminstone som pensionär kunde lägga upp dagarna fritt, fördelas breven i en prydlig puckel över veckan, med lägst antal på söndagen. Under ferier skriver han istället många brev på lördag och söndag och färre under dagarna emellan utom torsdagen; lägst antal har fredagen. Under terminer, slutligen, ligger fredagen tvärtom i topp, följd av torsdag och söndag. Kan fredagstoppen tolkas som att Tolkien ville få vissa brev skrivna innan veckan var slut, och då ofta tog itu med dem på fredagen?

   Av nyfikenhet gick jag vidare med det som redovisas i följande två diagram: återigen visas där brevens fördelning över veckan under terminer och mellan terminer, men nu med staplarna uppdelade för att visa bidraget från var och en av terminerna, respektive var och en av ferierna. Varje termin (i tur och ordning mickelsmäss-, hilarius- och trefaldighetsterminen) är lika lång (åtta veckor), och julferien är oftast lika lång som påskferien (sex veckor), medan långa ferien är 2⅔ gånger längre än de båda andra (oftast sexton veckor). Stapeln med söndagsbrev är i bägge fallen den som är närmast proportionellt uppdelad (i terminsveckorna tillsammans med tisdagens stapel).
Antal brev under terminsveckors dagar
Antal brev under ferieveckors dagar

   Veckomönstret skiljer sig dock mycket åt mellan perioderna, och för de flesta dagarna är stapeln långt ifrån proportionellt delad. Till exempel är inget enda brev från en hilariustermin daterat på en lördag. Men tittar man på högra ordinatan, som anger hur många brev det faktiskt gäller, ser man att det är för små antal att bygga några resonemang på.

   Hur är det då med ordmängden på olika veckodagar? Totalfördelningen ser ut så här:
Antal ord per veckodag

   Jämfört med fördelningen av antalet brev är det mest iögonfallande att veckopuckeln inte bara flankeras av en här ännu markantare söndagstopp utan även bryts av tisdagen, som har den allra högsta stapeln.

   Mitt sista diagram här visar medelantalet ord per brev. Kurvan visar det aggregerade värdet; hur värdet skiljer sig för brev skrivna under terminer, mellan terminer och annars visas av staplarna. Tydligen orsakas tisdagstoppen av långa tisdagsbrev skrivna under terminerna. Kan det handla om brev som påbörjades på tisdagar och sedan kunde växa under resten av veckan utan att fördenskull dateras om, ifall brevskrivandet särskilt under terminerna så att säga hanterades veckovis?